วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

1. เป็นที่เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ของมูลนิธิดรุณาทร (Compassion) ที่เจ้าหน้าที่คริสตจักรควรจะมี ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
– สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ของคริสตจักร ในการ orientation
– สำหรับเจ้าหน้าที่คริสตจักรที่ทำงานมาแล้ว และอยากจะทบทวนความรู้อีกครั้ง

2. เป็นแหล่งรวบรวมการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกทีและทุกเวลา
3. สามารถติดตามและประเมินการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่คริสตจักรในหัวข้อต่าง ๆ ได้